181ครั้ง

รายงานทั้งหมด

98ครั้ง

ความเสี่ยง : 54.14%

83ครั้ง

อุบัติการณ์ : 45.86%

75คน

จำนวนผู้ใช้งาน

โรงพยาบาลภูเรือ

"ระบบสารสนเทศบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน กำหนดโปรแกรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด 11 โปรแกรมเมื่อเกิดุบัติการณ์ขึ้น ผู้เกี่ยวข้องจะบันทึกรายละเอียดของอุบัติการณ์ จากนั้นระบบจะประมวลผลเป็นรายงาน เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ไปวางแผน พัฒนาคุณภาพ ระบบงานต่างๆต่อไป"

Near Miss & Miss

54.14%
Near Miss

45.86%
Miss

Month
Pie Chart Program
Level
Program